pengarah_ppp_ippp@um.edu.my

Radiation Protection Services Unit

Latar Belakang

Pelaksanaan dan operasi berkaitan keselamatan sinaran dan kesihatan di Universiti Malaya (UM) adalah berpandukan Program Perlindungan Sinaran (PPS) yang telah diterimapakai oleh regulator Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB). Ia disediakan oleh Unit Perkhidmatan Perlindungan Sinaran (UPPS) untuk digunapakai oleh setiap premis UM yang menggunakan sinaran mengion bagi memastikan keselamatan dan perlindungan sinaran khususnya kepada pekerja dan orang awam. PPS merupakan salah satu keperluan perundangan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi semua fasiliti termasuk UM yang berurusan dengan sinaran mengion dalam penyelidikan dan pembelajaran. 

Download

Contact Us

Nor Aina Mahazer
Certified Radiation Protection Officer / Senior Science Officer
Radiation Protection Services Unit
Occupational Safety, Health and Environment

University of Malaya

​​​Tel. No.: +603-7967 6962

Emel: maha@um.edu.my


Contact Details


Institute of Research Management & Services (IPPP),
Level 7, Research Management & Innovation Complex,
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur.

Telephone:+603-79674525
Email: pen_ippp@um.edu.my
Website: umresearch.um.edu.my