• UM Research
  • pen_ippp@um.edu.my
logo
logo

Policies & Guidelines OSHE@UMResearch Animal Care & Use Biosafety
Research Ethics Radiation Protection Services Unit 

Background

Pelaksanaan dan operasi berkaitan keselamatan sinaran dan kesihatan di Universiti Malaya (UM) adalah berpandukan Program Perlindungan Sinaran (PPS) yang telah diterimapakai oleh regulator Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB). Ia disediakan oleh Unit Perkhidmatan Perlindungan Sinaran (UPPS) untuk digunapakai oleh setiap premis UM yang menggunakan sinaran mengion bagi memastikan keselamatan dan perlindungan sinaran khususnya kepada pekerja dan orang awam. PPS merupakan salah satu keperluan perundangan di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi semua fasiliti termasuk UM yang berurusan dengan sinaran mengion dalam penyelidikan dan pembelajaran. 

Contact Us

Nor Aina Mahazer
Certified Radiation Protection Officer / Senior Science Officer
Radiation Protection Services Unit
Occupational Safety, Health and Environment

University of Malaya

​​​Tel. No.: +603-7967 6962

Emel: maha@um.edu.my

Last Update: 11/03/2022