pengarah_ppp_ippp@um.edu.my

Research Assistant

 

1.         TUJUAN

 

Garis Panduan Pelantikan Penolong Penyelidik sambilan ini adalah untuk diterimapakai dalam urusan pelantikan bagi perkhidmatan tersebut di Pusat Tanggungjawab (PTj) di Universiti Malaya.

 

 

2.         KELAYAKAN CALON

             

            Syarat lantikan calon adalah sepertimana yang dinyatakan bagi setiap kategori jawatan:

 

KATEGORI JAWATAN

 

KELAYAKAN MINIMA

 

Penolong  Penyelidik

Sambilan

 1. calon yang hendak diambil sebagai Penolong Penyelidik Sambilan hendaklah memiliki sekurang-kurangnya kelayakan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia

ATAU

 1. kelayakan yang setaraf dengannya

ATAU

 1. kepakaran yang diperlukan seperti kemahiran dalam pengambilan darah dan lain-lain.

 

Nota Penting:

 

i.       Pelajar Ijazah Dasar yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Malaya TIDAK LAYAK dilantik ke jawatan ini.

 

 

4.         TARAF LANTIKAN 

             

  Semua pelantikan adalah bertaraf kontrak.

 

 

5.         PELANTIKAN

            Tempoh pelantikan bagi Penolong Penyelidik sambilan adalah seperti berikut:

 

 1. Pelantikan adalah dalam tempoh masa yang singkat untuk melaksanakan tugas secara harian yang bersifat ad hoc atau tugas bermusim.

 1. Pelantikan hendaklah tidak melebihi TIGA (3) bulan pada satu-satu masa. Bagi calon bukan warganegara Malaysia, tempoh pelantikan juga tertakluk kepada tarikh tamat visa (yang mana terdahulu).

 1. Pelanjutan dan pelantikan semula adalah tektakluk kepada perenggan 6.2.

 1. Pelantikan adalah mengikut terma, aktiviti projek atau keperluan dari masa ke semasa bagi menyempurnakan projek penyelidikan.

 1. Pelantikan kedua-dua calon warganegara Malaysia dan bukan warganegara ke jawatan Penolong Penyelidik sambilan adalah dibenarkan mengikut keperluan dan kepakaran masing-masing dengan justifikasi Ketua Penyelidik.

 1. Pelantikan perlu mendapatkan kelulusan dari Ketua PTj/Ketua Jabatan.

 

6.         PELANJUTAN / PELANTIKAN SEMULA

           

 1. Pelantikan semula Penolong Penyelidik sambilan adalah berdasarkan prestasi calon, pengesyoran Ketua Penyelidik dan kelulusan Ketua Jabatan.
 2. Jumlah tempoh perkhidmatan sebagai Penolong Penyelidik sambilan bagi seseorang calon dalam tahun semasa adalah tertakluk kepada Perenggan 5.2 iaitu tidak melebihi tiga (3) bulan dalam setahun.
 3. Sekiranya terdapat keperluan perkhidmatan, tempoh berkenaan boleh dilanjutkan dengan pengesyoran Ketua Penyelidik dan kelulusan Ketua Jabatan sehingga maksimum tiga (3) bulan lagi.

7.         GAJI POKOK/ELAUN SARA HIDUP

7.1        Kadar bayaran

Kadar bayaran bersih kepada calon sambilan adalah seperti berikut:

                       

Kelayakan Akademik

Kadar Harian Bersih (RM/sehari/8 jam)

Kadar Sejam Bersih (RM/sejam)

Ijazah Sarjana Muda*

100.00

12.50

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia / Diploma*

72.00

9.00

Sijil Pelajaran Malaysia*

54.00

6.75

                        *Mengikut ketetapan Pekeliling Perkhidmatan 3/2011.

                               

   1. Bayaran hendaklah dibuat di bawah peruntukan vot 29000 (Perkhidmatan Iktisas).

   1. Ketua Penyelidik boleh mengemukakan penetapan kadar yang bersesuaian dengan justifikasi sekiranya Ketua Penyelidik mendapati kadar bayaran di atas adalah tidak bersesuaian.

   1. Sebagai rujukan, kadar bayaran kepada calon sambilan boleh ditentukan berdasarkan ketetapan dalam kertas cadangan projek penyelidikan atau jumlah jam bekerja atau cara yang ditentukan oleh Ketua Penyelidik.

   1. Kelulusan perlantikan adalah tertakluk kepada jumlah peruntukan projek penyelidikan sedia ada.

   1. Bayaran ini adalah dikenakan cukai berdasarkan Akta Cukai. Calon adalah bertanggungjawab untuk pengistiharan cukai.

   1. Bagi calon bukan warganegara Malaysia, julat gaji juga tetakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak imigresen Malaysia.

7.2       Caruman KWSP dan PERKESO

 1. Caruman KWSP dan PERKESO adalah diwajibkan bagi semua lantikan.
 2. Caruman bulanan KWSP adalah wajib mengikut Akta KWSP, manakala caruman PERKESO adalah dilaksanakan mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan (Am) Sosial Pekerja 1971, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789) dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 (Akta 800)
 3. Kadar caruman KWSP dan PERKESO hendaklah dibayar mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak KWSP (Lampiran 1) dan PERKESO (Lampiran 2).
 4. Calon bukan warganegara hendaklah diberi pilihan untuk mencarum KWSP.

8.          KOS OPERASI

 

Ketua Penyelidik adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan kos operasi bagi pelantikan calon adalah mencukupi. Bagi memastikan pengurusan penyelidikan yang efektif, Ketua Penyelidik diminta untuk membuat pengiraan yang tepat bagi penggajian Penolong Penyelidik.

 

9.          MASA BEKERJA DAN PEMANTAUAN KEHADIRAN

 

9.1        Rekod kehadiran

Penolong Penyelidik sambilan hendaklah merekodkan kehadiran menggunakan jadual kerja ataupun timesheet (Lampiran 4) dengan tandatanggan dan pengesahan Ketua Penyelidik.

 

9.2        Rekod dan laporan butiran aktiviti

Penolong Penyelidik sambilan hendaklah merekodkan butiran semua aktiviti menggunakan timesheet dengan tandatanggan/pengesahan Ketua Penyelidik/Penyelia tugasan.

 

9.3       Sekiranya Penolong Penyelidik tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab peribadi atau kesihatan, Penolong Penyelidik perlu mengemukakan alasan yang kukuh bagi ketidakhadiran bertugas dan Ketua Penyelidik/Penyelia perlu mengesahkan sama ada menerima atau menolak alasan ketidakhadiran berkenaan.

 

9.4       Ketua Penyelidik adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam memantau kehadiran Penolong Penyelidik sambilan ke tempat kerja. Sekiranya kehadiran Penolong Penyelidik tersebut tidak memenuhi bilangan hari bekerja atau waktu kumulatif dalam sebulan, Ketua Penyelidik berhak untuk menolak jumlah sejumlah bayaran bagi ketidakhadiran tersebut.

 

9.5       Ketua Penyelidik perlu melaporkan masalah disiplin calon atau ketidakhadiran Penolong Penyelidik (jika ada) kepada pihak IPPP untuk diambil tindakan. 

 

9.6       Masa bekerja yang telah ditetapkan untuk Penolong Penyelidik Sambilan dan dinyatakan di dalam surat lantikan

 

 

10.        PEMBAYARAN GAJI

Gaji hanya akan diproses setelah semua dokumen lengkap yang dinyatakan dalam surat tawaran diterima oleh pihak IPPP.

10.1     Pembayaran gaji Penolong Penyelidik sambilan

 1. Pembayaran gaji kepada Penolong Penyelidik sambilan adalah tertakluk kepada penyempurnaan kerja dengan perakuan Ketua Penyelidik dan kelulusan Ketua PTj.

 1. Semua pembayaran perlu dikemukakan bersama timesheet yang disahkan oleh Ketua Penyelidik.

10.2     Pembayaran Gaji Tunggakan

     

  1. Penolong Penyelidik boleh dipertimbangkan untuk pembayaran gaji secara tunggakan tidak melebihi tiga (3) bulan dari tarikh surat lantikan.

  1. Ketua Penyelidik adalah bertanggungjawab untuk memantau kehadiran Penolong Penyelidik tersebut dengan menggunakan buku log makmal ataupun timesheet seperti di Lampiran 4 sebagai bukti tarikh permulaan berkhidmat.

  1. Sebarang pembayaran tunggakan yang melebihi 3 bulan Ketua Penyelidik adalah diminta untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak IPPP dengan segera.

11.        FAEDAH DAN KEMUDAHAN

 

 1. Kemudahan dan faedah (sekiranaya ada) seperti kos insuran adalah ditanggung oleh peruntukan projek penyelidikan masing-masing.

 1. Ketua Penyelidik adalah bertanggungjawab bagi merancang dan memperoleh faedah di Perenggan 11 (a).

 

  

12.       PRESTASI UTAMA /KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

 

KPI ataupun hasil kerja adalah seperti disebut dalam surat lantikan

 

13.       PROSEDUR PELANTIKAN

 

            13.1     Permohonan Pelantikan

     

                13.2     Surat Tawaran

                       

 1. Surat tawaran/kelulusan pelantikan (Lampiran 3) akan ditandatangan oleh Ketua Penyelidik dan mengandungi perkara-perkara berikut:

Butiran-butiran yang merangkumi:

 

  1. nama jawatan yang ditawarkan

 

  1. taraf pelantikan jawatan

 

  1. tempoh pelantikan

 

  1. nama projek

 

  1. Kadar bayaran yang ditawarkan 

  1. keperluan kehadiran (timesheet)

 

  1. penamatan

  1. Senarai tugasan dan output

 

  1. maklumat berkaitan dengan urusan Jabatan Imigresen Malaysia (bagi bukan Warganegara)

 

  1. Kenyataan berkaitan keperluan untuk menyerahkan semua maklumat dan data-data yang berkaitan dengan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Ketua Penyelidik/Ketua Pusat Penyelidikan/Ketua PTj sebelum menamatkan perkhidmatan masing-masing.

14.        PERKARA-PERKARA LAIN

 

                14.1     Imigresen

 

Calon atau Ketua Penyelidik dikehendaki berurusan sendiri dengan pihak Imigresen untuk mendapatkan Pas Penggajian. Segala perbelanjaan yang berbangkit hendaklah ditanggung sendiri oleh calon. Calon hanya boleh mula berkhidmat setelah mendapat Pas Penggajian daripada pihak Berkuasa Imigresen Malaysia.

            14.2     Rayuan

 

Lampiran 1

Jadual Terperinci Gaji*

JAWATAN

KELAYAKAN

GAJI BERSIH (RM)

GAJI KASAR (RM)

KOMITMEN GERAN SEBULAN (RM)

PENOLONG PENYELIDIK / EKSEKUTIF PENYELIDIKAN

Ijazah Sarjana Muda

1,200.00

1,338.00

1,515.60

1,300.00

1,449.50

1,641.90

1,400.00

1,561.00

1,768.20

1,500.00

1,672.50

1,894.50

1,600.00

1,784.00

2,020.80

1,700.00

1,895.50

2,147.10

1,800.00

2,007.00

2,273.40

1,900.00

2,118.50

2,399.70

Ijazah Sarjana

2,000.00

2,230.00

2,526.00

2,100.00

2,341.50

2,652.30

2,200.00

2,453.00

2,778.60

2,300.00

2,564.50

2,904.90

2,400.00

2,676.00

3,031.20

Ijazah Kedoktoran (PhD)

2,500.00

2,787.50

3,157.50

2,600.00

2,899.00

3,283.80

2,700.00

3,010.50

3,410.10

2,800.00

3,122.00

3,536.40

2,900.00

3,233.50

3,662.70

3,000.00

3,345.00

3,789.00

3,100.00

3,456.50

3,915.30

3,200.00

3,568.00

4,041.60

3,300.00

3,679.50

4,167.90

3,400.00

3,791.00

4,294.20

3,500.00

3,902.50

4,420.50

3,600.00

4,014.00

4,546.80

3,700.00

4,125.50

4,673.10

3,800.00

4,237.00

4,799.40

3,900.00

4,348.50

4,925.70

4,000.00

4,460.00

5,052.00

4,100.00

4,570.75

5,172.80

4,200.00

4,681.75

5,296.80

4,300.00

4,792.75

5,420.80

4,400.00

4,903.75

5,544.80

4,500.00

5,014.75

5,668.80

4,600.00

5,125.75

5,792.80

4,700.00

5,236.75

5,916.80

4,800.00

5,347.75

6,040.80

4,900.00

5,458.75

6,164.80

5,000.00

5,569.75

6,238.80

5,100.00

5,680.75

6,361.80

5,200.00

5,791.75

6,484.80

5,300.00

5,902.75

6,607.80

5,400.00

6,013.75

6,730.80

5,500.00

6,124.75

6,853.80

5,600.00

6,235.75

6,976.80

5,700.00

6,346.75

7,099.80

5,800.00

6,457.75

7,222.80

5,900.00

6,568.75

7,345.80

6,000.00

6,679.75

7,468.80

            *Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

Lampiran 2

Jadual Kadar Caruman KWSP*

Sila meruju kepada Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991:

http://classic.kwsp.gov.my/portal/ms/web/kwsp/employers/employers-responsibility/third-schedule

*Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

Lampiran 3

Jadual Kadar Caruman PERKESO*

https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/kelayakan-majikan-pekerja/kadar-caruman

Nota penting:

Caruman bulanan adalah tertakluk kepada had siling gaji yang diinsuranskan sebanyak RM4,000.00 sebulan.

*Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

Bil

Gaji Bulanan

Jenis Pertama
(Skim Bencana Pekerjaan dan
Skim Keilatan)

Syer Majikan

Syer Pekerja

Jumlah Caruman

1

Gaji hingga RM 30

40 sen

10 sen

50 sen

2

Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50

70 sen

20 sen

90 sen

3

Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70

RM1.10

30 sen

RM1.40

4

Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100

RM1.50

40 sen

RM1.90

5

Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140

RM2.10

60 sen

RM2.70

6

Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200

RM2.95

85 sen

RM3.80

7

Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300

RM4.35

RM1.25

RM5.60

8

Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400

RM6.15

RM1.75

RM7.90

9

Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500

RM7.85

RM2.25

RM10.10

10

Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600

RM9.65

RM2.75

RM12.40

11

Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700

RM11.35

RM3.25

RM14.60

12

Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800

RM13.15

RM3.75

RM16.90

13

Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900

RM14.85

RM4.25

RM19.10

14

Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000

RM16.65

RM4.75

RM21.40

15

Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100

RM18.35

RM5.25

RM23.60

16

Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200

RM20.15

RM5.75

RM25.90

17

Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300

RM21.85

RM6.25

RM28.10

18

Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400

RM23.65

RM6.75

RM30.40

19

Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500

RM25.35

RM7.25

RM32.60

20

Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600

RM27.15

RM7.75

RM34.90

21

Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700

RM28.85

RM8.25

RM37.10

22

Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800

RM30.65

RM8.75

RM39.40

23

Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900

RM32.35

RM9.25

RM41.60

24

Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000

RM34.15

RM9.75

RM43.90

25

Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100

RM35.85

RM10.25

RM46.10

26

Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200

RM37.65

RM10.75

RM48.40

27

Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300

RM39.35

RM11.25

RM50.60

28

Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400

RM41.15

RM11.75

RM52.90

29

Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500

RM42.85

RM12.25

RM55.10

30

Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600

RM44.65

RM12.75

RM57.40

31

Apabila gaji melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700

RM46.35

RM13.25

RM59.60

32

Apabila gaji melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800

RM48.15

RM13.75

RM61.90

33

Apabila gaji melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900

RM49.85

RM14.25

RM64.10

34

Apabila gaji melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000

RM51.65

RM14.75

RM66.40

35

Apabila gaji melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100

RM53.35

RM15.25

RM68.60

36

Apabila gaji melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200

RM55.15

RM15.75

RM70.90

37

Apabila gaji melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300

RM56.85

RM16.25

RM73.10

38

Apabila gaji melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400

RM58.65

RM16.75

RM75.40

39

Apabila gaji melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500

RM60.35

RM17.25

RM77.60

40

Apabila gaji melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600

RM62.15

RM17.75

RM79.90

41

Apabila gaji melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700

RM63.85

RM18.25

RM82.10

42

Apabila gaji melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800

RM65.65

RM18.75

RM84.40

43

Apabila gaji melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900

RM67.35

RM19.25

RM86.60

44

Apabila gaji melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000

RM69.05

RM19.75

RM88.80

45

Apabila gaji melebihi RM4,000

RM69.05

RM19.75

RM88.80

File Download
Announcement for Salary Payment 2020 Download
RA Guidelines(Malay Version) Download
Research Assistant Form(Non Malaysian) Download
Permission to Travel Form for Research Assistant Download
Research Assistant Form (Malaysian) Download

CONTACT US:

Associate Vice Chancellor (Research & Innovation)  Office,
Level 7, Kompleks Pengurusan Penyelidikan & Inovasi
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
MALAYSIA

Tel: +603-7967 4525/4643
Fax: +603-7967 4699
Email: rars@um.edu.my

https://ra-recruitment.um.edu.my/


Contact Details


Institute of Research Management & Services (IPPP),
Level 7, Research Management & Innovation Complex,
University of Malaya,
50603 Kuala Lumpur.

Telephone:+603-79674525
Email: pen_ippp@um.edu.my
Website: umresearch.um.edu.my